Running

[LU]
All Mëttwoch um 19:00 hu mir Laftrëff fir +/-10 Kilometer ze lafen.
Mir variéieren d'Strecken: am Wanter lafe mir normalerweis zu Stroossen an Ëmgéidend oder am Bësch beim Fräiheetsbam; am Summer ass et eng Streck vu eisem Streckenheft (kënnt geschwënn), zum Beispill Bësch bei der Mamerdrëps, Bambësch, Briddel, Kielen, Mamer, Leideleng, Ënneschte Bësch, Dippech, Sëll, ...
An der Wanterzäit ass d‘Kappluucht obligatoresch!
Fir ze wësse wou mer lafen, kuckt w.e.g. d‘Matdeelungen!

All Sonndeg um 10:00 lafe mir  am Bambësch, och +/- 10 Kilometer. Mir variéieren d’Strecken; hei kënnt Dir Beispiller kucken. [Beispiller]
Normalerweis gëtt et zwou Gruppen: ee méi séiere Grupp (6-7 min/km) an e méi luese Grupp (>7 min/km). Trëffpunkt ass ëmmer um Kaleknapp / Hexenhaischen.
GPS: N49 37 55.2 E6 04 11.2
[Goodle map Link]

[FR]
Tous les mercredis à 19:00 nous nous rencontrons pour courir +/-10 kilomètres. Nous varions les itinéraires : en hiver nous courons normalement à Strassen et environs ou dans la forêt près du Fräiheetsbam ; en été c'est un parcours de notre cahier d'itinéraires (arrive bientôt), par exemple la forêt près de la Mamerdrëps, Bambësch, Bridel, Kehlen, Mamer, Leudelange, Ënneschte Bësch, Dippach, Saeul, ...
Pendant la période hivernale la lampe frontale est obligatoire!
Pour savoir où nous courons, regardez s.v.p. les communications!

Tous les dimanches à 10:00 nous courons dans le Bambësch, également +/- 10 km. Nous varions les itinéraires : vous pouvez regarder ci-après des exemples. [Examples]
Normalement nous avons deux groupes : un groupe plus rapide (6-7 min/km) et un plus lent (>7 min/km). Le lieu de rendez-vous est toujours le Kaleknapp /  Hexenhaischen.
GPS: N49 37 55.2 E6 04 11.2
[Google map Link]